Sociaal

Beleidsontwikkelingen GR dienst Gezondheid & Jeugd
Naar verwachting volgen (in 2019) voorstellen van de GR dienst Gezondheid & Jeugd over het versterken van de infectiepreventie door vergrijzing van de bevolking, (de gevolgen van) het nieuwe convenant voor voortijdig schoolverlaten in 2020-2024, het inrichten van een centrum seksuele gezondheid, het door ontwikkelen van het meldpunt Zorg & Overlast vanwege de nieuwe Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg en het herzien van de uitgangspunten achter de financiering van Veilig Thuis. Deze voorstellen kunnen – naast de voorstellen over fundamentele keuzes inzake de (uitgaven bij) jeugdhulp - effect hebben op de beleidsdoelstellingen en/of de bijbehorende financiën van zowel de GR dienst Gezondheid & Jeugd als de gemeente Dordrecht.

Bijdragenverordening GR dienst Gezondheid & Jeugd
Het vaststellen van de inwonerbijdragen voor het onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd van de GR DG&J is nu gekoppeld aan het vaststellen van de begroting. In de begroting is een bijlage opgenomen, waarin de omvang van de inwonerbijdragen (per gemeente) wordt bepaald op basis van diverse historisch bepaalde verdeelsleutels.

Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J wil een juridische verankering van de verdeelsleutels in een bijdrageverordening. Tegelijkertijd wordt de "oude" set verdeelsleutels herijkt. Dit komt de objectiviteit van de berekende inwonerbijdragen ten goede en ook de administratieve lastendruk lijkt hierdoor af te nemen. Aan de gemeenten is om een zienswijze gevraagd. Definitieve besluitvorming volgt eind tweede kwartaal 2019.

Deze herijking leidt tot beperkte herverdeeleffecten tussen de gemeenten. En Dordrecht is een nadeelgemeente. Onze inwonerbijdragen nemen toe met € 19.000 in 2021, € 39.000 in 2022 en € 58.000 vanaf 2023. We verwerken dit nadeel in onze kadernota 2021 en volstaan hier met het melden van deze financiële ontwikkeling.

BTW-regime sport en sportaccommodaties
Per 1 januari 2019 is de btw-regelgeving gewijzigd: de sportvrijstelling is verruimd. Het rijk heeft een Regeling specifieke uitkering sport (SPUK) ingesteld om het BTW-nadeel voor gemeenten te compenseren. In 2019 is er in totaal € 152 miljoen subsidie beschikbaar. Wanneer de aanvragen van de gemeenten samen boven het plafond van € 152 miljoen uitkomen wordt het bedrag naar rato gelijkelijk verdeeld. Iedere gemeente krijgt dan een lager percentage van de oorspronkelijke aanvraag. Dit betreft een risico. Temeer daar er nog geen duidelijkheid is over de fiscale status van de grote sportexploitanten (Sportfondsen, Optisport etc.); veel gemeenten, waaronder Dordrecht voor de Sportboulevard, kiezen er daarom zekerheidshalve voor deze budgetten mee te nemen in de SPUK-aanvraag. Er is hiermee meer kans op overtekening van het SPUK-budget.

Toekomstvisie sportparken
|
In november 2017 is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de verenigingen op Schenkeldijk over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan een nieuw complex met bijbehorende voorwaarden. Met het sluiten van het akkoord kwam er ruimte en richting voor de benodigde vervolgstappen richting een kredietaanvraag. Het college heeft de verenigingen uitgedaagd om met een voorstel te komen om dit expliciet te maken. Inmiddels ligt een voorkeursscenario ter bespreking voor bij de Raad. Zodra dit akkoord is bevonden, kan de verdere uitwerking van start. De exacte besteding van het beschikbare krediet en de timing zijn nog niet duidelijk. Voor de BTW op de investeringen die door de verenigingen worden verricht, kunnen zij terecht bij de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (Bosa-regeling); voor deze regeling geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

ga terug