1. Initiatievenfonds

Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf
Programma: Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Omschrijving
Om deze coalitieperiode initiatieven een impuls te kunnen geven, is een flexibel budget voor initiatieven nodig: een Initiatievenfonds. Vanuit dit fonds ondersteunen wij tot en met 2022 initiatieven die bijdragen aan de ambities voor de stad. Het Initiatievenfonds helpt te versnellen en geeft initiatiefnemers net dát duwtje in de rug dat nodig is.

Uit het Coalitieakkoord: ruimte geven aan particulier initiatief met eigen verantwoordelijkheid. Samen met inwoners, ondernemers en eerdere initiatiefnemers denken we na over hoe we nu en in de toekomst met elkaar willen omgaan. Ook nodigen we hen steeds nadrukkelijker uit om ons te laten weten welke ideeën en plannen er zijn om Dordrecht nog aantrekkelijker te maken. Daarbij ondersteunen we initiatiefnemers waar nodig, zodat de drempel om aan de slag te gaan lager is en goede ideeën daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zo creëren we een klimaat waarbij gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties elk hun verantwoordelijkheid nemen.

Inspelen op ideeën en plannen uit de stad
We hebben op dit moment enkele mogelijkheden om ondersteuning te bieden aan initiatiefnemers. Zo is er vanuit het budget van de wijkwensen binnen de wijken al veel gerealiseerd. Het budget per wijkwens is echter beperkt. Wanneer er initiatieven zijn die (net) boven dit bedrag uitkomen, ontstaat er een lang proces om binnen reguliere budgetten te zoeken naar financiële ruimte. Bovendien ontbreekt het op dit moment aan een budget voor initiatieven die een duidelijke meerwaarde hebben voor de stad als geheel. Het Initiatievenfonds zorgt ervoor dat we efficiënt en effectief in kunnen spelen op dergelijke initiatieven.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het geven van ruimte aan initiatieven uit de samenleving.

Toelichting
Het bieden van een impuls aan waardevolle initiatieven voor de stad door inhuur van externe procesbegeleiding of het geven van een passende (kleine) financiële bijdrage.
Bij de beoordeling van een initiatief wegen we diverse criteria mee. De belangrijkste zijn:

  • Heeft het initiatief meerwaarde en past het binnen de speerpunten van de coalitie?
  • Is er maatschappelijk draagvlak en zijn belanghebbenden betrokken?
  • Is er politiek draagvlak?
  • Is de organisatie rondom het initiatief stabiel en toekomstbestendig?
  • Is de financiële planning realistisch en kan het initiatief zich zelfstandig doorontwikkelen?

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Initiatievenfonds

120

0

0

0

ga terug