8. Verbinding onderwijs-arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop
Programma: Lerend en Ondernemend Dordrecht

Omschrijving
De aantrekkende vraag en huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor moeilijk bemiddelbare groepen. Werkgevers zijn meer dan voorheen bereid om te investeren in scholing en begeleiding op de werkvloer. Voor een succesvolle match met kwetsbare jongeren is meer nodig dan de inzet die werkgevers al leveren.

De jongeren die nu nog niet aan het werk zijn hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De groep laat zich het beste karakteriseren als kwetsbaar met multiproblematiek (schulden, voortijdig schooluitval, geen werk of inkomen, licht verstandelijke beperking, problemen met wonen, gedrag en vaardigheden). Deze jongeren zijn met maatwerkopleidingen, voorschakelprogramma's, training, coaching en intensieve begeleiding via leerwerkstages succesvol en duurzaam naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Ook na het starten in een baan is er vaak nog enige tijd extra ondersteuning nodig. In Dordrecht werken we aan een sluitende aanpak en vangnet voor deze groep kwetsbare jongeren tussen 16-27 jaar. Daarvoor worden preventief diverse instrumenten ingezet zoals talent- en mentoringprogramma's, de aanpak thuiszitters en het programma voortijdig schoolverlaten. Door het wegvallen van een substantieel deel van de financiering is er momenteel een te beperkt activerings- en leerwerkaanbod voor kwetsbare jongeren. Dat kunnen we met deze investering repareren.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, met gelijke ontwikkelkansen voor alle Dordtenaren.

Toelichting
De middelen worden aangevraagd om verschillende werkende aanpakken (evidence based) in de stad te kunnen voortzetten en zo nodig te versterken. We willen er de komende jaren voor zorgen dat het instrumentarium dat ontwikkeld is op peil kan blijven en zoveel mogelijk jongeren bereikt worden met professionele leerwerk- en begeleidingstrajecten. Het gaat zowel om opstaptrajecten en activeringsprogramma's voor jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt maar ook om de toeleiding naar vakopleidingen en betaald werk.

We kiezen voor een kansrijke aansluiting op de arbeidsmarkt. Daar is veel behoefte aan personeel in de techniek, bouw en zorg. Om de jongere adequaat te kunnen helpen is het van belang om slim in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. De vragen van werkgevers zijn aan verandering onderhevig en dat vraagt flexibiliteit aan onze kant. We moeten daarom niet alleen oude initiatieven willen voortzetten maar ruimte creëren voor nieuwe voorstellen om kwetsbare jongeren met maatwerkoplossingen toe te leiden naar laagdrempelige functies.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Verbinding onderwijs-arbeidsmarkt

250

250

0

0

ga terug