Naar een veerkrachtiger en financieel gezondere stad

De Kadernota 2020 is vormgegeven in het licht van de Groeiagenda, waarbij we de ambities voor 2030 als rode draad nemen voor de keuzes voor 2020 en de jaren daarna. Want zoals we bij Begroting 2019 al concludeerden, is voor een gezonde financiële huishouding van stad én gemeente de groei van de stad een randvoorwaarde. Onderstaand beschrijven we de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Kadernota. Daarbij treft u een eerste uitwerking aan van de kaders voor de bestemming van de verwachte opbrengsten van de Eneco-aandelen. De verkoop van de Eneco-aandelen biedt een unieke eenmalige kans om een impuls te geven aan de stad en om medeoverheden én marktpartijen bereid te vinden ook in Dordrecht en onze regio te investeren.

We stellen voor om na de zomer een themabijeenkomst te organiseren waarin een uitwerking van het financieel toetsingskader van de verdiencapaciteit en de nadere concretisering van bestedingsrichtingen van de Eneco-middelen centraal staan. Zo bouwen we stap voor stap aan de programmering van de Groeiagenda, de prioritering van ontwikkelingen en de investeringen die hiermee gepaard gaan. Zodat we tijdig gesteld staan voor de besluiten die we naar verwachting in 2020 hierover moeten nemen.

ga terug