5. Kinderopvang en stress-sensitieve dienstverlening

Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop
Programma: Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Omschrijving
Toevoegen kinderopvang aan ‘Stress-sensitieve dienstverlening eenoudergezinnen in de bijstand’. De SDD en gemeente Dordrecht starten een pilot stress-sensitieve dienstverlening voor eenoudergezinnen in de bijstand. De pilot beoogt Dordtse eenoudergezinnen in de bijstand door middel van stress-sensitieve dienstverlening en coaching naar duurzame financiële zelfredzaamheid te begeleiden (idealiter betaald werk, zonder risico op armoedeval). De kosten voor deze aanpak, ca. € 400.000 per jaar, worden gedekt vanuit de programmabegroting Samen tegen Armoede Dordrecht en de begroting van de SDD. De verwachting is dat het aandeel eenoudergezinnen dat effectief geholpen kan worden zal toenemen op het moment dat (gesubsidieerde) kinderopvang hiervan onderdeel uitmaakt.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners.

Toelichting
1. Project stress-sensitieve dienstverlening eenoudergezinnen in de bijstand (dekking al gerealiseerd). Vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten weten we dat chronisch stress in een gezin als gevolg van armoede/schulden zeer negatieve effecten heeft, zowel op ouders als op kinderen. Deze inzichten worden vertaald in nieuwe vormen van hulp en begeleiding voor mensen die in armoede leven (ook wel aangeduid als Mobility Mentoring of stress-sensitieve dienstverlening). De SDD en gemeente starten met een integrale aanpak voor eenoudergezinnen in de bijstand. Het totale aantal Dordtse eenoudergezinnen in de bijstand met kinderen onder de 18 bedraagt ca. 1.000. In de pilotfase - 3 jaar- worden er 120, met name alleenstaande moeders met 1 of meer kleine kinderen begeleid.

2. Toevoegen Kinderopvang (beleidswens). Voorgesteld wordt om:

  • Gesubsidieerde kinderopvang (KO) ter beschikking te stellen binnen bovengenoemde aanpak. Daarmee kan het voor alleenstaande ouders die deelnemen aan bovenstaande aanpak de sleutel zijn om succesvol te (re)integreren op de arbeidsmarkt en/of zich te laten op- of omscholen. Daarnaast kan kinderopvang, voor kinderen uit gezinnen waar veel stress is, een stabiele basis bieden waar zij tot rust kunnen komen, kunnen spelen en leren. Bovendien kunnen problemen vroeg gesignaleerd worden en kan er preventiever gewerkt worden (voorkomen dat problemen escaleren).
  • Hiervoor in 2020 € 216.000 vrij te maken en in 2021 nog een keer € 216.000. Uitgegaan is van KO voor de duur van 1 jaar, voor 3 dagen per week, voor 1 kind voor 15 gezinnen à € 1.200 per maand.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Kinderopvang en stress-sensitieve dienstverlening

216

216

0

0

ga terug