11. Smart City en Smart Industry

Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf
Programma: Lerend en Ondernemend Dordrecht

Omschrijving
Met de beleidswens wordt ingezet op regionale vernieuwing van de maakindustrie naar een kennis en ICT gedreven industrie en samenleving, oftewel Smart Industry en Smart City. Dit met ondersteuning van publieke fondsmiddelen.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het aantrekken en faciliteren van bedrijven die banen creëren.

Toelichting
In 2015 hebben de Drechtsteden- gemeenten besloten tot een actieve inzet op innovatiestimulering bij MKB bedrijven in de regio. Onderdeel was een bijdrage van € 500.000 ten behoeve het MKB fonds. Het MKB fonds richt zich op de eerste fase van innovatiefinanciering voor de MKB maakindustrie, met bijdragen voor prototype-ontwikkeling, haalbaarheidsonderzoek en kwartiermakerschap in de product- en procesinnovatie.  

De uitvoering van het fonds is ondergebracht bij Fieldlab Duurzaamheidsfabriek Smart Industry, in de verbinding met het onderwijs. De afgelopen 3 jaar zijn er in totaal 19 projecten vanuit het MKB fonds ondersteunend, waarbij er een multiplier is veroorzaakt van 1 euro inleg vanuit het fonds en 3 euro aan investering vanuit de bedrijven zelf. Daarnaast heeft het in een aantal gevallen geleidt tot grootschalige vervolginvestering vanuit de markt, om te komen tot toepassing in de markt. Een aantal investeringen vanuit het fonds heeft naast nieuwe product en proces innovatie bij MKB bedrijven ook geleid tot de vestiging van start-ups op de campus Leerpark en tot nieuwe samenwerkingsverbanden met het onderwijs met inzet van studenten van het Da Vinci College. Het voorstel is om het fonds ook de komende jaren met een zelfde omvang van in totaal € 500.000 te continueren, ingebracht door de Drechtstedengemeenten. Gewenst bedrag voor het MKB fonds eenmalig naar rato van inwonertal voor Dordrecht is € 200.000.

Verbinding Smart City fonds
Naast het MKB fonds beschikt Dordrecht sinds 3 jaar over een Smart City fonds en aanpak. Dit fonds richt zich met name op slimme oplossingen in het stedelijk en maatschappelijk domein. Denk aan metingen luchtkwaliteit, het peilen van waterstanden maar ook smart sensoring toepassing in de zorg gekoppeld aan het langer thuis wonen van ouderen. De afgelopen 2 jaar zijn er 27 projecten vanuit het innovatiefonds ondersteund.

Gezien de grote overlap met MKB katalysatorfonds verkennen we de mogelijkheden om beide fondsen nadrukkelijker met elkaar in samenhang te brengen. Daarnaast verkennen we in 2019 de mogelijkheden om ook andere gemeenten uit de Drechtsteden mee te laten participeren in het Smart City fonds. Afhankelijk van de vraag of andere gemeenten meedoen, bepalen we de omvang van de fondsbijdrage.

In ieder geval wordt voor 2020 ingezet op een fondsbijdrage van € 240.000 en voor 2021 van € 195.000, waarvan voor 2021 de bijdrage afhankelijk wordt gemaakt van projectdeelname vanuit de regio met minimaal 4 projecten.

Voorgesteld wordt om ook uitvoering van het Smart City fonds onder te brengen in de Duurzaamheidsfabriek als fieldlab Smart Industry en Smart City. Daarmee creëren we een herkenbaar punt/loket voor bedrijfsleven en maatschappelijke partners in Dordrecht en regio als het gaat om waar  ze terecht kunnen met vraagstukken over innovatie en financiering.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Smart City en Smart Industry

440

195

0

0

Van het bedrag van € 440.000 in 2020 is € 200.000 bedoeld voor het MKB Katalysatorfonds.

ga terug