9. MKB vriendelijke gemeente

Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf
Programma: Lerend en Ondernemend Dordrecht

Omschrijving
Samen met de bij dienstverlening betrokken organisatieonderdelen (waaronder ook de Omgevingsdienst bij vergunningverlening) komen we met een maatregelenpakket om de dienstverlening van de gemeente naar (MKB) ondernemers op een hoger niveau te tillen. We ambiëren daarbij een landelijke top-5 positie in de waardering van ondernemers. Uiteraard starten we niet blanco, er zijn op dit vlak in het afgelopen jaar al de nodige voorstellen gedaan en verbeterslagen gemaakt. Gemiddeld cijfer waarop de dienstverlening op dit moment wordt gewaardeerd is een 6,9. Dit is hogere waardering dan die van de enquête die aantal jaar terug (6,0) is uitgevoerd en ook boven het landelijk gemiddelde (6,3). Desondanks weerhoudt dit ons niet om actief aan de slag te gaan met de verbetering van de onze dienstverlening naar onze ondernemers.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het werken aan de verbetering van dienstverlening aan ondernemers.

Toelichting
Uit de recente uitgevoerde enquête – als onderdeel van een landelijke benchmark die daarmee ook vergelijking mogelijk maakt – zijn componenten benoemt die de grootste impact hebben op de waardering van het MKB voor de gemeentelijke dienstverlening. Met die componenten moeten we aan de slag. Het gaat om het begrip voor ondernemers, de vergunningverlening, de kansen op aanbesteden voor het regionale MKB en het krijgen van waar voor het geld. Deze aspecten worden relatief laag beoordeeld en vertonen relatief veel samenhang met de waardering voor het ondernemersklimaat.

We gaan in ieder geval aan de slag met de volgende activiteiten.

Ontmoeting met ondernemers
Belangrijk is om te weten wie je ondernemers zijn en waar ze tegenaan lopen als het gaat om het ondernemen in Dordrecht. Hiervoor organiseren we ontmoetingen met ondernemers waar het leren van elkaar en uitwisseling van rollen tussen gemeente, omgevingsdienst en ondernemers centraal staat. Dit doen we door een jaarlijks ondernemersevent (op de landelijke Dag van de Ondernemer, d.d. 15 november 2019), diverse themabijeenkomsten en leggen we in onze dienstverlening op die ondernemers die ook de grootste bijdrage leveren aan de economische doelstellingen van de stad.

Vergunningverlening
Wanneer ondernemers gevraagd wordt naar dienstverlening is vergunningverlening altijd een onderwerp dat aan bod komt. De omgevingsdienst is zelf al gestart met een organisatie (ontwikkel)verbetertraject, met een groot aantal verbetermaatregelen. Daarop aanhakend is het voorstel om samen met publieksdiensten een aantal "klantreizen" die ondernemers maken te beoordelen op de effectiviteit en efficiency en "overbodige" activiteiten of stappen er uit te halen.

Lokaal aanbesteden
Naast de uitvoering van de kerntaken is de gemeente ook een belangrijke opdrachtgever voor het MKB. Om meer Dordtse ondernemers de mogelijkheid te bieden om in aanmerking te komen voor opdrachten stellen wij voor om een digitale portal te maken waarop de "aanbestedende" organisatie hun verwachte aanbestedingsplanning zichtbaar maken en stellen we voor om jaarlijks een fysieke "marktplaats" te organiseren tussen de interne aanbestedende organisatieonderdelen en de potentiele leveranciers uit het MKB in de stad. Uiteraard blijft in de uiteindelijke keuze en selectie altijd kwaliteit een belangrijk criterium in de aanbesteding.  

Krijgen van waar voor het geld
Ondernemers hebben te maken met gemeentelijke leges, belastingen en heffingen. Ondernemers hebben in het algemeen (en dit geldt dus niet alleen voor Dordrecht) het gevoel dat de heffingen en belastingen terugvloeien naar algemene middelen en niet of onvoldoende worden ingezet voor het bevorderen van het ondernemersklimaat. Door transparanter te communiceren over de verhouding tussen inkomsten en uitgaven op het gebied van lokale belastingen, te laten zien waar de gemeente doet, kan het inzicht worden vergroot wat de gemeente ondernemers doet en kan betekenen. Daarnaast willen we kritisch kijken naar mogelijke administratieve lasten vermindering.

Permanente monitoring
Om concrete belemmeringen in de dienstverlening aan ondernemers te inventariseren en permanent te monitoren, stellen we voor om naast de benchmark over 3 jaar ook in samenspraak met de ondernemersverenigingen een kwaliteitstoets te ontwikkelen. Door deze samenwerking ontstaat draagvlak voor de uitkomsten van de enquête en betrokkenheid van gemeente én ondernemers bij het vervolg op geïnventariseerde belemmeringen.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

MKB vriendelijke gemeente

100

100

0

0

ga terug