13. Mijlpaal 2021 - 600 jaar St. Elisabethsvloed Biesbosch

Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf en R.E.C. Reynvaan-Jansen
Programma: Gezond en Levendig Dordrecht

Omschrijving
Mijlpaal 2021 – 600 jaar Sint Elisabethsvloed/Biesbosch.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de stad.

Toelichting
Verschillende partijen (van West-Brabant tot Rotterdam en het gehele gebied er tussenin) hebben het plan opgevat om in 2021 uitgebreid stil te staan bij het feit dat 600 jaar eerder de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Dit willen ze doen door in dat jaar een groot aantal gevarieerde activiteiten te organiseren, die de kwaliteiten van 'onze delta' laten zien en versterken, met het water als 'blauw bloed'. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan een eenmalige gebeurtenis, omdat ze ook bijdragen aan het structureel versterken van de voorzieningen in de regio en de bekendheid van de regio. Een en ander is vastgelegd in het ambitiedocument 'Herdenkingsjaar 2021 600 jaar Sint Elisabethsvloed'. De Sint Elisabethsvloed is de aanleiding, het overkoepelend thema is De Delta – het draait om water (toen, nu en straks).

Het uitgangspunt van de nu betrokken partijen is om een themajaar neer te zetten met nationale tot internationale uitstraling. Het thema maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het landelijke themajaar 'Landschap' van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Binnen is voldoende ruimte voor kleinschalige initiatieven met een regionale of lokale functie. Wij zien 600 jaar Sint Elisabethsvloed  als een goede gelegenheid om de bijzondere kwaliteiten van Dordrecht als stad aan het water, als icoon in de Waterdriehoek, als 'hoofdstad van de Delta', als ‘groen/blauwe parel’ in de Randstedelijke delta en de relevantie van waterveiligheid te benadrukken. Dordrecht is een klimaatbestendige, zelfredzame en water-actieve stad die haar aantrekkelijke leef- en vestigingsklimaat (mede) ontleent aan de aanwezigheid van natuur en water in het bijzonder.

De exacte invulling van deze bijzondere mijlpaal voor stad en ruime regio zal mede in overleg met de stad en relevante stakeholders plaatsvinden.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Mijlpaal 2021 - St. Elisabethsvloed

100

400

0

0

ga terug