Autonome ontwikkelingen

Onder 'ontwikkelingen' verwerken wij de autonome ontwikkelingen in het financieel perspectief. Dit betreft ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tussen het moment van het vaststellen van de (meerjaren)Begroting 2019 en het opstellen van de Kaderbrief 2020.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen.

Bedragen × € 1.000

Autonome ontwikkelingen

2020

2021

2022

2023

a. Decembercirculaire 2018

€ 26

€ 26

€ 26

€ 26

b. Geactualiseerde Begroting DG&J 2019 (SOJ)

€ 1.000-

€ 658-

€ 658-

€ 658-

c. Begroting Parkschap 2019

€ 97-

€ 97-

€ 97-

€ 97-

d. Gemeentelijke CAO 2019 aanvulling

€ 900-

€ 900-

€ 900-

€ 900-

e. Dividend Evides

€ 300-

€ 300-

€ 300-

€ 300-

f. Dividend Eneco

€ 4.100

€ -

€ -

€ -

g. Herijking prognose verkoopopbrengst vastgoed

€ 400-

€ 1.100-

€ -

€ -

h. Concept primaire Begroting GRD 2020

€ 4.160-

€ 4.160-

€ 4.160-

€ 4.160-

i1. Concept primaire Begroting DG&J 2020 (SOJ)

€ 359-

€ 352-

€ 352-

€ 648

i2. Concept primaire Begroting DG&J 2020 (overig)

€ 155-

€ 102-

€ 72-

€ 72-

j. Lichte jeugdhulp van GR DG&J naar gemeente

€ 469-

€ 547-

€ 547-

€ 547-

k. Concept primaire Begroting GR Drechtwerk 2020

€ 900

€ 400

€ 400

€ 400

l. Concept primaire Begroting GR Kiltunnel 2020

€ 150

€ 300

€ 300

€ 300

m. BTW Compensatiefonds

€ 924-

€ 924-

€ 924-

€ 924-

Som autonome ontwikkelingen

€ 3.588-

€ 8.414-

€ 7.284-

€ 6.284-

Saldo KB na autonome ontwikkelingen

€ 2.966

€ 2.170-

€ 7.739-

€ 8.179-

Eerdere besluitvorming en toezeggingen

a. Decembercirculaire 2018
De gevolgen van Decembercirculaire 2018 zijn nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. De Decembercirculaire 2018 kent een structureel positief resultaat van € 26.000.

b. Geactualiseerde begroting DG&J 2019 (SOJ)
Het Algemeen Bestuur van de GR dienst Gezondheid en & Jeugd (GR DG&J) heeft in maart 2019 de geactualiseerde begroting 2019 geamendeerd vastgesteld. Dit betekent een forse stijging van de verwachte uitgaven voor jeugdhulp in 2019, omdat die nu meer realistisch begroot zijn. Het Algemeen Bestuur heeft afgezien van de begrote 2% volumegroei van het aantal jeugdige cliënten. De zogenaamde 'Middelen naar de Voorkant' (= preventieve en lichte hulp bij jeugd) worden in 2019 toegevoegd aan de zogenaamde lokale impuls. Naar verwachting heeft deze besluitvorming gevolgen voor de jaren daarna. We hebben deze geamendeerde Begroting 2019 derhalve autonoom doorgetrokken en afgezet tegenover de beschikbare middelen vanaf 2020. Voor meer informatie over de geactualiseerde Begroting 2019, zie RIS-dossier 2334090. Waarschijnlijk ontvangen we structureel extra middelen voor jeugdhulp (onder andere prijsindexatie 2019) bij de Meicirculaire 2019. Mogelijk dat deze extra inkomsten van de Algemene Uitkering leiden tot lagere tekorten.

c. Concept begroting GR Parkschap 2019
De begroting van het Parkschap NP De Biesbosch staat onder druk door het wegvallen van bijdragen van de voormalige partners. Sinds 2017 is daar op geanticipeerd, zowel door te bezuinigingen als door het genereren van vervangende inkomsten, zoals het inzetten van verdienmodellen (bijvoorbeeld de Biespas) en zoeken naar bedrijfspartners. Helaas hebben deze maatregelen tot nu toe geen positief effect gehad. Het tekort voor Dordrecht is per 2019 € 97.000 per jaar. Vanaf 2022 moeten daarnaast de wegvallende bijdragen van de voormalige partners (de provincies Zuid-Holland en Noord Brabant en de gemeente Sliedrecht) worden opgevangen.

d. Gemeentelijke CAO 2019 aanvulling
In de Begroting 2019 zijn de personele budgetten met 3,5% geïndexeerd. Hiervan is 2,0% nodig om de gestegen pensioenpremies af te dekken. Er resteert daarmee nog 1,5% voor het afdekken van de gemeentelijke CAO 2019. De CAO onderhandelingen lopen. Met de opgenomen reeks kan een loonstijging van 3% worden opgevangen.

e. Dividend Evides
Op basis van het ondernemingsplan van Evides (en het uitgekeerde dividend in 2018) verwachten we een lagere dividend uitkering voor 2019 en verder.

f. Dividend Eneco
Structureel wordt een opbrengst van € 2,0 miljoen begroot aan dividend met betrekking tot Eneco. In de aandeelhouderscommissie van Eneco is de toezegging gedaan dat, net als voor het begrotingsjaar 2019, een dividenduitkering van € 6,1 miljoen de ondergrens zal zijn bij de uitkering over 2019. Afgesproken is dat dit dividend nog afgerekend wordt vóór verkoop van Eneco. Voor 2020 ontstaat hierdoor een eenmalige meevaller van € 4,1 miljoen.

g. Herijking prognose verkoopopbrengst vastgoed
Op 6 november 2018 heeft uw raad ingestemd met het treffen van voorbereidingen voor de ontwikkeling van de gemeentelijke eigendommen in Amstelwijck. Op deze locatie bevindt zich de kwekerij Smitszigt. In de begroting is een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen opgenomen voor dit 'pand'. Omdat het pand onderdeel wordt van een grondexploitatie, zal deze opbrengst niet worden gerealiseerd in de exploitatie, maar onderdeel worden van de grondexploitatie. De opbrengst werkt daarmee niet meer door in het exploitatiesaldo.

Aansluitingen op concept begrotingen verbonden partijen

h. Concept primaire Begroting 2020 GRD
De Begroting van de SDD 2020 vraagt € 5,5 miljoen boven de begrote bijdrage. Dit is onderverdeeld in € 2,3 miljoen WMO, € 2,0 miljoen participatie, € 1,3 miljoen apparaatslasten. Daarnaast kent de begroting van de SCD een tekort van € 0,4 miljoen. Uit de voorgestelde indexatie van de budgetten van de verbonden partijen komt nog € 1,2 miljoen beschikbaar voor de GRD. Dit maakt dat er sprake is van een tekort van € 4,7 miljoen. Het is bekend dat voor de WMO/participatie in de Meicirculaire 2019 nog een bedrag beschikbaar komt (structureel) voor prijscompensatie 2019. Er wordt daarom vooralsnog gerekend met een tekort van € 4,2 miljoen.

i1. Concept primaire begroting DG&J 2020 (SOJ)
De GR Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) stelt voor om de kosten voor jeugdhulp in 2020 te indexeren met 2,52% ten opzichte van de begroting 2019. Deze index overstijgt de index die in deze kadernota wordt voorgesteld. Er zijn in de concept primaire begroting van de GR DG&J nog geen bedragen opgenomen voor een volumegroei van het aantal jeugdige cliënten en voor de extra kosten van het kostprijsonderzoek bij de zogenaamde Gecertificeerde Instellingen. Hiermee wordt wel rekening gehouden in ons risicoprofiel onder de noemer "Jeugdzorg". Vanaf 2023 ramen we een kostenreductie van € 1,0 miljoen als gevolg van de verwachting, dat verschillende lokale en regionale maatregelen op het jeugdveld dan effect hebben.

i2. Concept primaire begroting DG&J 2020 (overig)
De GR dienst Gezondheid & Jeugd neemt beleidswensen in haar ontwerp begroting 2020 op, zoals extra capaciteit in 2020 op het Meldpunt Zorg & Overlast voor het verwerken van de toegenomen OGGZ-meldingen, het opstellen van een programmaplan in 2020 en 2021 gericht op de Omgevingswet in combinatie met gezondheid en de structurele inzet van een functionaris gegevensbescherming voor de invulling/uitvoering van het privacy-beleid dat voortkomt uit de algemene verordening gegevensbescherming. Daarnaast is de beoogde indexatie van de jeugdgezondheidszorg hoger dan wij ramen.

j. Lichte jeugdhulp deels uit begroting GR DG&J 2020
We intensiveren de preventieve en lichte hulp bij jeugd ter voorkoming van de inzet van duurdere, zwaardere zorg. De middelen voor deze preventieve inzet waren voorheen opgenomen in de begroting van de GR dienst Gezondheid & Jeugd, onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, doch zijn/worden nu toegevoegd aan de zgn. lokale impuls van de gemeenten. Gemeenten kunnen dan direct beschikken over deze middelen zonder tussenkomst van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

k. Concept primaire Begroting GR Drechtwerk 2020
De grootste veroorzaker voor het positieve resultaat bij Drechtwerk is het minder negatieve subsidieresultaat, de combinatie van de afname van salarissen SW-personeel door uitstroom (onder andere pensioen) in combinatie met een bijstelling van de meest recente opgave van de rijkssubsidie.

l. Concept primaire begroting GR Kiltunnel 2020
In het financieringsplan van de renovatie van de Kiltunnel is rekening gehouden met een vermindering van de bijdrage in 2020 van € 775.000 naar € 400.000 en vanaf 2021 structureel naar € 50.000. Het deel hiervan dat heeft betrekking op de gemeente Dordrecht bedraagt 42%.

Overige autonome ontwikkelingen

m. BTW compensatiefonds
In de Begroting 2019 is ingegaan op de wijziging van de systematiek BCF. Op basis van de Septembercirculaire 2018 is de verwachting van de 'ruimte onder het landelijk plafond' naar beneden bijgesteld. Op basis van de nieuwste informatie is de verwachting dat deze ruimte nog verder terugloopt. Met deze afboeking is de begroting gebaseerd op een 'ruimte onder het landelijk plafond' van € 301 miljoen structureel. Het is mogelijk dat in de toekomst een nog verdere verlaging van de 'ruimte onder het landelijk plafond' optreedt, waardoor de opbrengst uit het gemeentefonds voor gemeenten nog verder afneemt. Voor dit risico is een bedrag opgenomen in het risicoprofiel van de stad.

ga terug