Weerstandsvermogen

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De weerstandsratio komt bij de Jaarstukken 2018 aldus uit op een stand van 1,4. Deze stand is een verbetering ten opzichte van de stand uit de Begroting 2019. De verbetering wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere stand van de algemene reserve vanwege de toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2018 van € 7,9 miljoen.

Binnen de algemene reserves zijn er diverse ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de vermogenspositie muteert. De verwachting van het weerstandsvermogen per 1 januari 2020 wijkt op de onderdelen algemene reserve Stad, algemene reserve Grondbedrijf af.

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2020
(= Kadernota 2020 voor beleidswensen)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad

25,2

19,5

Algemene reserve Grondbedrijf

3,0

Post onvoorzien

0,4

28,6

19,5

1,5

Algemene reserve Stad
De afname van de Algemene reserve Stad wordt veroorzaakt door de volgende onttrekkingen in 2019:

  • Diverse onttrekkingen volgend uit de KN2017 en KN2018 (onder andere Public Affairs, ondermijning, Placemaking, Mijlpaal 800 jaar Stad).
  • Dordtse Kil IV, infra.
  • Gronddepot (voor onder andere PFOA vervuilde grond).
  • Motorveerpond De Biesbosch.

De toename van de reserve Grondbedrijf is gebaseerd op winstnemingen zoals begroot in de Voorlopige prognose Grondbedrijf 2019.

Vanuit de verwachte stand van de weerstandsratio per 01-01-2020 is er maximaal € 9,1 miljoen ruimte in het vermogen zonder onder de grens van 1,0 te komen. Ook in 2020 staan er nog enkele onttrekkingen uit de Algemene reserve stad begroot (€ 1,0 miljoen). Wanneer ook daar rekening mee wordt gehouden is een maximale ruimte van € 8,1 miljoen beschikbaar voor incidentele beleidswensen.

Bij het onderdeel beleidswensen stellen wij voor een bedrag van € 6,9 miljoen in te zetten voor incidentele beleidswensen. Na deze inzet resulteert een ratio van 1,1, uitgaande van een ongewijzigd risicoprofiel.

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2020
(= Kadernota 2020 na beleidswensen)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad

18,3

19,5

Algemene reserve Grondbedrijf

3,0

Post onvoorzien

0,4

21,7

19,5

1,1

De berekeningen van de ratio kennen steeds een belangrijke nuancering: de rapportage omtrent het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Zo spelen er diverse ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van enkele jaren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de vermogenspositie en hiermee de ratio van het weerstandsvermogen.

ga terug