18. Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed

Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf
Programma: Algemene Dekkingsmiddelen

Omschrijving
Zowel landelijk als binnen de gemeente Dordrecht zijn er ambitieuze plannen en wetgeving op duurzaamheidsgebied: Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben, de Energiestrategie Drechtsteden richt zich op een energie neutrale gebouwde omgeving in 2035 en het coalitie akkoord 2018-2022 in Dordrecht stelt dat we als gemeente het goede voorbeeld geven door zelf ook stappen te zetten in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is niet mogelijk zonder een strategisch plan met een tijdshorizon van jaren. Hiervoor is een aanpak op gebouwniveau noodzakelijk. Alleen zo kan op de meest kosteneffectieve wijze worden geïnvesteerd in verduurzaming. De totale geraamde kosten van het plan van aanpak duurzaamheid worden geraamd op € 400.000. Een deel van de onderzoekskosten kan worden gecombineerd met het uitwerken van het planmatig onderhoud (ca. € 75.000). Voor de panden in de dispositieportefeuille (binnen enkele jaren af te stoten) is de prioriteit minder hoog (ca. € 100.000). Er wordt daarom € 225.000 gevraagd. Duurzaamheidsmaatregelen en investeringen worden niet uit het gevraagde bedrag gefinancierd. De meerkosten voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen zullen na afronding van het uitvoeringsplan via een separaat raadsvoorstel worden ingediend.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Naar energie neutrale gemeentelijke gebouwen.

Toelichting
Alle gebouwen in de kernportefeuille zullen worden geïnspecteerd/onderzocht. Per gebouw wordt de huidige energieprestatie in kaart gebracht en wordt geïnventariseerd wat de noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen zijn om stapsgewijs te komen tot een energie neutrale gemeentelijke gebouwenportefeuille. Van alle maatregelen worden zowel de kosten bepaald als de besparingen op energie. Bij het pannen van de maatregelen wordt zo veel mogelijk aangesloten bij natuurlijke vervangingsmomenten (groot onderhoud, renovatie). Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een uitvoeringsplan waarbij inzichtelijk wordt wat de ingrepen op gebouwniveau zijn, wat de jaarlijkse meerkosten zijn op portefeuilleniveau en op welke wijze deze gefinancierd kunnen worden.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Budget

300

0

0

0

Dekking vanuit reserve Onderhoudsfonds VGB

-75

0

0

0

Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed

225

0

0

0

ga terug