10. Ruimtelijk economisch instrumentarium

Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf
Programma: Lerend en Ondernemend Dordrecht

Omschrijving
In de afgelopen jaren zijn er op verschillende momenten diverse instrumenten in het leven geroepen die ieder vanuit een eigen rol een belangrijke bijdrage (moeten) leveren aan de economische ontwikkeling van de regio en daarmee ook aan die van Dordrecht. Een aantal van deze instrumenten wordt meervoudig lokaal en/of regionaal gefinancierd en heeft een financieringslooptijd tot en met 2019. Zowel ten aanzien van de regionale Economic Development Board (regionaal gefinancierd) en als de acquisitie- en promotie organisatie DEAL! is afgesproken dat beide instrumenten in 2019 worden geëvalueerd en op basis daarvan een nieuwe afspraak wordt gemaakt over de financiering.

De evaluatie kijkt enerzijds terug op behaalde resultaten op basis van de oorspronkelijk meegegeven opdracht, maar blikt bovenal vooruit. Centrale onderzoeksvraag is hoe deze instrumenten een maximale bijdrage kunnen leveren aan de regionale doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid in kader van de Groeiagenda en het Coalitieakkoord (4.000 banen erbij). Uit de evaluatie moet naar voren komen of er daarvoor sprake moet zijn van aanscherping van de opdracht. DEAL! is lokaal gefinancierd, met dit voorstel wordt in ieder geval continuering van de financiering voorgesteld.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het aantrekken en faciliteren van bedrijven die banen creëren.

Toelichting
DEAL is in 2014 als zelfstandige organisatie opgericht door de Drechtstedengemeenten met als doel het aantrekken van nieuwe bedrijven voor de regio, met name in de stuwende sectoren (maritiem en logistiek). Als middel voert DEAL! economische promotieactiviteiten uit.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Ruimtelijk economisch instrumentarium

50

50

0

0

ga terug