6. Ondertussengroep Wet Inburgering

Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop
Programma: Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Omschrijving
De wet Inburgering gaat veranderen op 1 januari 2021. Het huidige inburgeringsstelsel is te ingewikkeld en is niet effectief. In de nieuwe wet krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Daar komt ook budget op mee. Tot dat moment willen we zoveel als mogelijk activiteiten continueren die al de afgelopen periode in gang zijn gezet en passen in de geest van de nieuwe wet en bijdragen aan de integratie en participatie van inburgeringsplichtigen. Met het voortzetten sorteren we voor op de nieuwe wet en bieden we de zogenaamde 'en ondertussengroep' (de inburgeringsplichtigen die te maken hebben met de onvolkomenheden van de vigerende wet inburgering) meer kansen op snelle en duurzame integratie en participatie in de samenleving.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Alle Dordtenaren kunnen naar eigen vermogen meedoen.

Toelichting
De activiteiten betreffen de Impuls Statushouders bij de SDD, aanpak statushouders met grote afstand samenleving, specifiek programma voor jong volwassen statushouders en coördinatie vrijwillige inzet.

De Impuls Statushouders (€ 287.000) bestaat uit een team klantregisseurs bij de SDD specifiek voor statushouders. Klantregisseurs en jobhunters werken samen om statushouders kort na huisvesting in de Drechtsteden te plaatsen op de startmodule (intensief startprogramma) en taalwerkstage. Daarnaast worden maatwerkcursussen en -trainingen ingezet, welke de statushouder meer kans bieden op het vinden van werk.

De aanpak statushouders met een grote afstand tot de samenleving, richt zich op Eritreeërs (€ 65.000). Divers landelijk onderzoek laat zien dat de Eritrese gemeenschap een grote afstand heeft, enerzijds door culturele verschillen en anderzijds doordat onze systemen ver af staan van hoe zij dat gewend waren. De lokale ervaring is niet anders. Het is van belang intensief in contact te staan met deze groep, informele netwerk ontwikkeling te stimuleren en bruggen te slaan; we hebben een Eritrese bruggenbouwer bij de SDD gepositioneerd en er worden Eritrese vader-/moedergroepen georganiseerd. Diverse vraagstukken rond ouderschap in Nederland en maatschappelijke thema's worden besproken.  

Het programma 'Jong in Dordt' voor jong volwassen statushouders (€ 18.000) is een combinatie waarbij de inburgering wordt gecombineerd met trajecten van de SDD en jongerenwerk. Daardoor ontstaat een goede weekvulling van een variëteit aan betekenisvolle activiteiten: taalverwerving,  werk/onderwijsoriëntatie en kennismaken met de (jongerencultuur van de) stad en  specifieke thema's (seksualiteit, sport, et cetera).

De coördinatie van de vrijwillige inzet (€ 30.000) richt zich op het benutten van vrijwillige inzet voor statushouders. Vanuit de kerken zijn diverse teams: klussendienst, formulierenbrigade, rondje door de stad, maatjes en dergelijke. De toeleiding van statushouders richting dit informele aanbod vergt coördinatie; zonder deze coördinatie blijft dit potentieel onbenut.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Ondertussengroep Wet Inburgering

145

0

0

0

De totale kosten in 2019 en 2020 komen bij elkaar op € 800.000. We verwachten vanuit het Rijk een bijdrage van twee maal € 140.000. Via budgetoverheveling is een bedrag van € 375.000 vanuit 2018 meegenomen naar 2019. Tegenover de kosten van € 800.000 staat derhalve een dekking van € 655.000. Het verschil betreft de omvang van voorliggende beleidswens en het beroep op concernmiddelen.

ga terug