17. Modernisering verkeersregelinstallaties

Portefeuillehouder: H. van der Linden
Programma: Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Omschrijving
In het licht van de groeiagenda is in het Coalitieakkoord 2018-2022 afgesproken dat ingezet zal worden op het bevorderen van een vlotte verkeersdoorstroming. Meer inwoners betekent immers ook meer verplaatsingen in de stad. Sinds een aantal jaren is voor verkeersregelinstallaties (VRI’s) "slimmere" algoritmiek beschikbaar waarmee de hoofdroutes flexibeler kunnen worden geregeld en zo de doorstroming bevorderd wordt. Tevens kan deze modernisering bijdragen aan een verschuiving van de modal split, doordat het mogelijk wordt om fietsers en openbaar vervoer beter te faciliteren. Tenslotte kan een vlotte verkeersdoorstroming op de hoofdinfrastructuur leiden tot minder (sluip)verkeer door woonwijken en daarmee tot een verbeterde leefbaarheid.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets.

Toelichting
De voorgestelde functionele modernisering houdt in dat een aantal VRI’s, met name op het stedelijk hoofdwegennet, wordt aangepast conform het programma Talking Traffic van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze modernisering betreft louter aanpassingen aan de regelautomaten en uitbreiding van hun communicatiemogelijkheden; er hoeven tijdens de uitvoering geen kruisingen te worden afgesloten.

De wens is om de VRI aanpassingen te beginnen op de trajecten Laan der Verenigde Naties en Provincialeweg, waarvoor dan netwerkregelingen zullen worden gemaakt. Indien een subsidie bijdrage van de provincie kan worden verkregen ontstaat de mogelijkheid om ook andere verkeerstrajecten op te pakken; afhankelijk van de (nog onbekende) uitvoeringsplanning van het groot onderhoud van de N3 kan het dan ook wenselijk zijn om met VRI aanpassingen elders te beginnen, bijvoorbeeld op de Merwedestraat.

De aanpassingen zorgen ervoor dat de regelingen informatie kunnen ontvangen van niet alleen de aanwezigheid van voertuigen, maar ook hun aantal, snelheid, onderlinge afstand, aanwezigheid van pelotons, et cetera. Van bussen kan informatie worden ontvangen over de bezettingsgraad, lijnnummer, stiptheid, et cetera. Voor fietsers zijn er apps beschikbaar waarmee zij, zonder interactie met de gebruiker, hun nadering kenbaar kunnen maken bij VRI’s. Bij een voldoend hoge penetratiegraad kunnen ook pelotons fietsers worden herkend (bijvoorbeeld groepen schooljeugd).

Om de privacy van weggebruikers te behartigen zijn vanuit het programma Talking Traffic verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen die de communicatie tussen de systemen en de verwerking van de data verzorgen. Voorgesteld wordt om hierbij aan te sluiten

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Modernisering verkeersregelinstallaties

185

0

0

0

Het totaal benodigde budget voor de functionele modernisering van VRI’s op de hoofdinfrastructuur bedraagt naar schatting € 379.000. Het totaal benodigde investeringskrediet door de functionele modernisering van VRI’s bedraagt € 370.000; naar verwachting staat hier € 185.000 aan subsidie-inkomsten vanuit de Provincie tegenover. Daarnaast is er € 9.000 beschikbaar vanuit de SI reserve Verkeersmanagement.

ga terug