3. Participatiebestekken

Portefeuillehouder: B.C.M. Stam
Programma: Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Omschrijving
De uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is grotendeels bij aannemers neergelegd. De aannemer krijgt in een aantal wijken naast een budget voor het groenbestek een aanvullend bedrag om bewonersparticipatie in de openbare ruimte in te vullen. Dit noemen wij het participatiebestek. Voor het inzetten van het participatiebestek in alle wijken van Dordrecht is structureel budget nodig. Met het participatiebestek wordt op een zo optimaal mogelijke manier ruimte gecreëerd voor kleine tot middelgrote initiatieven in de openbare ruimte.Op basis van opgedane ervaring is een budget van € 2,00 per inwoner nodig, dat komt neer op € 240.000 per jaar. Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrief 2119924.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
De openbare ruimte is van iedere Dordtenaar, samen zorgen we voor gebruiksvriendelijke wijken, buurten en straten.

Toelichting
Het participatiebestek vult één van de ambities uit het coalitieakkoord in: ‘We bevorderen de sociale samenhang in wijken door het faciliteren van wijkontmoetingsplekken en het stimuleren van bewonersinitiatieven zoals buurtpreventieteams, WhatsApp buurtgroepen en de adoptie van afvalbakken en plantsoenen.’ Daarnaast past het bij de ambitie om ruimte te geven aan initiatieven: ‘Onze samenleving verandert. Burgers en bedrijven willen meer invloed hebben op hun leefomgeving en hebben daar ook ideeën over […] het betekent ook meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven voor hun leefomgeving. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven.' Het participatiebestek is een goede manier om bewoners in hun initiatieven te ondersteunen en slaagt er in om ook mensen bij de openbare ruimte te betrekken die we zelf moeilijk bereiken. Voor de start van het participatiebestek waren er in Wielwijk en Crabbehof minder initiatieven dan in andere wijken. Inmiddels zijn er in verhouding juist iets meer initiatieven dan in andere wijken. Het participatiebestek is een instrument voor maatwerk en maakt het mogelijk om weer bladkorven te beschikbaar te stellen en Dordtse doorpakkers extra te ondersteunen. Het bestek is daarmee een vliegwiel voor andere vormen van participatie die de sociale samenhang vergroten. De aannemer leent vaak materialen en gereedschappen aan de actieve inwoners uit wanneer zij een gezamenlijke actie plannen. Zowel voor schoonmaakacties als voor het groenonderhoud. Op dit moment is het participatiebestek in een aantal wijken met succes actief (Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven, Sterrenburg, Krispijn, Staart, Reeland en Dubbeldam). In de andere wijken is de gemeente zelf nog aan zet op het gebied van bewonersparticipatie. Beide aanpakken worden in 2019 nog gefinancierd uit het incidentele budget 'buiten participatie' (zie beleidswens L 'Dordt aan Zet', Kadernota 2017). Dit budget vervalt na 2019. Er is dan geen financiering meer voor bewonersparticipatie in de openbare ruimte. Om met de participatiebestekken verder te gaan is budget nodig.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Participatiebestekken

240

240

0

0

ga terug