Weerstandsvermogen

Vermogenspositie

De vermogenspositie geeft onder meer inzicht in de mogelijkheden om incidentele knelpunten te kunnen opvangen, maar ook om toekomstige beleidswensen die om incidentele dekking vragen, te kunnen honoreren. De weerstandsratio bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om niet voorziene kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven. In formulevorm gaat het hier om de ratio voor het weerstandsvermogen, te weten:

Ratio = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit

Sinds de Kadernota 2013, waarin het amendement 'Weerstandsvermogen 1,0' is aangenomen, is sturing op de normratio van ten minste 1,0 verankerd in ons financieel beleid. In de voorbereiding op de Jaarstukken 2017 werken we met de volgende standen van de algemene reserves, het risicoprofiel en de weerstandsratio.

In de Jaarstukken 2018 is de laatste stand van de algemene reserves, het risicoprofiel en de weerstandsratio opgenomen. Dit is tevens het vertrekpunt voor de berekening van de verwachte ratio voor de Kadernota 2020 en de beschikbare incidentele ruimte voor beleidswensen.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2018 (= Jaarstukken 2018)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Stad en Grondbedrijf

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl rekeningresultaat)

27,4

19,5

Algemene reserve Grondbedrijf

0

Post onvoorzien

0

27,4

19,5

1,4

ga terug